Agregat

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta je agregat? Saznajte tačno značenje navedenog pojma.

Najopštije posmatrano agregat je naziv za nešto što je složeno, odnosno sastavljeno od različitih delova.

Svi mi čuli smo za pojam agregat koji ima široku primenu na našim prostorima. Najveću primenu ovaj pojam ima u tehnici i građevinarstvu, a interesatno je da se koristi i u nešto drugačijim naučnim disciplinama kao što su filozofija i sociologija.

Većina ljudi pri pomisli na reč agregator pomisli na uređaj za proizvodnju električne energije, ali u stvari ovaj pojam ima dosta šire značenje.

Posmatrano sa strane etimologije sam termin agregat potekao je iz latinskog jezika, preciznije od reči aggregare, što znači pridružiti. U svom najopštijem značenju ovaj termin se koristi da označi nešto što je složeno, odnosno nešto što je sastavljeno od različitih delova.

U tehnici, agregat je sklop više različitih uređaja povezanih u jednu celinu. Drugim rečima, radi se o sklopu dve ili više mašina koje su tako udružene da obrazuju složeni mašinski uređaj i to sa ciljem pretvaranja jednog oblika energije u drugi ili obavljanja neke operacije.

U građevinarstvu, agregat predstavlja mineralni ili organski dodatak koji pomešan sa nekim vezivima služi za proizvodnju građevinskih materijala. U ovom slučaju agregati su materijali poput peska, šljunka, drobljenog kamena, drvene strugotine i tome slično.

Sociologija definiše agregat kao privremenu skupinu ljudi koji slede otvorene ciljeve, a da nisu čvrsto povezani.

Share.