Anketa

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta je anketa? Saznajte tačno značenje navedenog pojma.

Tehnika prikupljanja podataka i obaveštnja o nekoj pojavi među većim brojem osoba radi statistike, ispitivanja tržišta ili javnog mišljenja naziva se anketa.

Sigurno ste do sada više puta bili u prilici da učestvujete u nekoj anketi. Na našim prostorima, ankete su veoma popularne, te su rasprostranjene svuda u medijima, a nije ni retkost da Vas dok šetate gradom susretnu neki ispitivači i zamole za anketu.

Ipak treba istaći da nije svako istraživanje i ispitivanje ljudi anketa. Pa šta je onda anketa? Koje je značenje ovog pojma?

Ako pojam anketa posmatramo sa etimološke strane videćemo da je on na naše prostore stigao posredstvom francuske reči enquête, koja potiče od latinske reči inquirere, što znači istraživati.

Anketa se definiše kao tehnika prikupljanja podataka i obaveštnja o nekoj pojavi među većim brojem osoba radi statistike, ispitivanja tržišta ili javnog mišljenja.

Dakle, reč je o postavljanju određenih pitanja izabranoj skupini ljudi radi dobijanja određenih podataka, koji će se kasnije statistički obraditi i detaljno analizirati. Ovi ljudi se nazivaju ispitanici i oni čine uzorak.

Ankete mogu biti usmene i pismene, a čine ih precizna pitanja iz određene oblasti (muzike, kulture, politike i tome slično). Svaki ispitanik bi trebao da daje precizne i tačne odgovore nevezano za odgovore koje daju drugi ispitanici. Na kraju se svi odgovori analiziraju i na osnovu njih se izvlače zaključi.

Treba istaći da anketa nije samo puko odgovaranje na postavljena pitanja, već ona predstavlja skup izjava, stavova i mišljenja svih učesnika iste koji su kompetentni da daju odgovore na postavljeno pitanje.

Postoji više različitih anketa, a najrasprostanjenije su novinarske, književne, radio, televizijske, političke i naučne ankete.

Književna anketa predstavlja metod kojim se prikupljaju stručna mišljenja mišljenja više ispitanika na konkretno postavljeno pitanje iz oblasti književnosti.

Novinarska anketa je svaka anketa čiji je autor novinar. On je taj koji će odabrati temu i iz nje izvući pitanje. Njegovi ispitanici mogu biti odabrani metodom slučajnog ili ciljanog izbora. Nakon što prikupi odgovore, on ih analizira i sistematizuje kako bi dobio objektivan zaključak koji bi mogao da predstavi javnosti.

Radio ankete su izuzetno popularne na našim prostorima, a vrše se postavljanjem samo jednog pitanja. Ispitanici se obično javljaju sami, pozivom na broj, što je izuzetno zanimljivo, jer ovde ispitivač nikakvom metodom ne bira ispitanike, već se oni sami (dobrovoljno) javljaju.

Vrednost koju nam daje anketa se uvek uzima sa rezervom, jer ista zavisi od iskrenosti ispitanika i njihovoj sposobnosti da odgovre na postavjenja pitanja. Primera radi, ljudi su skloni da lažu kada su u pitanju ankete vezane sa seks ili politiku.

Share.