Pasivizacija

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta je pasivizacija? Saznajte tačno značenje navedenog pojma.

Povlačenje od aktivnog, javnog delovanja, odnosno mirenje sa postojećim stanjem naziva se pasivizacija.

Izraz pasivizacija se retko upotrebljava u svakodnevnom govoru, zbog čega veliki broj ljudi ne samo da se ne susreće sa ovim pojmom, već ne zna njegovo značenje. Ako Vas zanima koje je to značenje pojma pasivizacija i kada se on upotrebljava, pročitajte tekst koji sledi.

Etimologija nas uči da je sam termin pasivizacija potekao iz latinskog jezika i ima značenje nedelovanja, nerada, neprotivljenja, smirivanja.

Reč je o terminu koji se na našim prostorima koristi da označi povlaćenje od aktivnog, javnog delovanja, mirenje sa postojećim stanjem i obustavljanje svakog otpora.

U hemiji, pasiviziranje predstavlja proces kojim jedan metal postaje pasivan u odnosu koji ima sa drugim metalom, pre nego što su ova dva metala zajedno korišćena.

U odnosu na koroziju, pasivizacija metala se stastoji od spontanog formiranja jednog snažnog sloja na površini nekog metala u cilju zaštite od korozije, a taj sloj je jedan oksid ili nitrat, čija debljina nije veća od nekoliko atoma.

Share.