Ekspresija

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta je ekspresija? Koje značenje ima ovaj pojam, a koje pojam ekspresivan?

Ekspresija se definiše kao izraz i prikazuje neko psihiloško stanje.

Sigurno ste se mnogo puta našli u situaciji da koristite neku reč, a da uopšte niste svesni njenog primarnog značenja. Jedna od tih reči sigurno je i ekspresija.

Sam pojam ekspresija potiče od latinske reči expressio, što znači izraz, izražavanje. Reč je o prikazivanju nekog psihološkog stanja. U današnje vreme upotreba ovog pojma svedena je na transmisiju psihičkog preko telesnog izgleda i kretanja. Pa tako u ekspresiju spada: mimika, gestovi, pantomima, boja i jačina glasa, rukopis itd.

Ona nam ukazuje na unutrašnje stanje organizma. Po definiciji, ekspresija predstavlja transmisiju psihičkih sadržaja u spoljašnji svet, čime se može tumačiti neko njihovo posebno psihološko stanje kao što je tuga, bol, sreća itd.

Ako kažemo za neku osobu da je ekspresivna, to znači da je ona upadljiva, upečatljiva, odnosno ona ostavlja utisak i dolazi do izražaja.

Na našim prostorima veoma često se koristi izraz facijalna ekspresija, koji predstavlja jedan od oblika nevervbalne komunikacije, gde uz pomoć mimike lica osoba izražavanje svoje unutrašnje stanje.

Ono što karaktersiše facijalnu ekspresiju je bliska povezanost sa emocijama, zbog čega se ona teško kontroliše. (Na primer: Kada zbog prevelikog bola krenete da plačete, iako to možda ne želite.)

Za neke osnovne emocije poput, tuge, besa, sreće i strasti, ljudi iz različitih kultura koriste iste facijalne ekspresije zbog čega se one smatraju biološki nasleđenim.

Share.