Frankiranje

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Frankiranje

Šta je to frankiranje?

Frankiranje predstavlja plaćanje poštarine.

Pojam frankiranje ne upotrebljava se često zbog čega veliki broj ljudi ne zna značenje ove reči. Ako ste nekada slali pisma u pošti ili slično možda ste bili u prilici da čujete ovu reč. U slučaju da ne znate koje je značenje ove reči i kada se ona upotrebljava sledi objašnjenje.

Reč frankiranje nastala je od italijanske reči francare koja ima značenje plaćanje poštarine. U suštini ovu reč koristićemo i kada želimo da kažemo da smo na pismo zalepili poštansku markicu. U suštini može se reći da frankirati određenu poštansku pošiljku znači  staviti na nju propisanu markicu ili pečat (ili neki drug zakonom propisan beleg) kako bi ona neometano mogla da dođe od pošiljaoca do primaoca.

Izraz frankiranje koristi se u filanteriji, a bitno je istaći da je moguće više puta frankirati jednu pošiljku, odnosno više puta označiti je (prilepiti više poštanskih markica). Mešovito frankiranje označava pošiljku koja je frankirana sa više poštanskih markica dve ili više zemalja. Mešovito frankiranje može se spovesti i unutar jedne džave koja ima više pošta.

Share.