Sinergija

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Sinergija, šta je to zapravo? Šta znači sinergija, a šta znači kada kažemo da je nešto sinergično?

Zajedničko delovanje, saradnja ili pomaganje naziva se sinergija.

Sam pojam sinergija ima široku primenu na našim prostorima. Iako nije čest u svakodnevnoj komunikaciji, veoma je prisutan u brojnim naučnim disciplinama, te nije na odmet da znate njegovo značenje.

Ako termin sinergija posmatramo sa etimološke strane videćemo da je on potekao iz grčkog jezika, od reči συνεργός , što znači raditi zajedno. Dakle, sinergija je izraz koji opisuje zajedničko delovanje, udruživanje, pomaganje ili saradnju.

Po definiciji, sinergija predstavlja učeće pojedinih delova koje povećava efektivnost svakog dela, tako da celina predstavlja više od međusobnog zbira delova. Drugim rečima, sinergija opisuje stanje kada je celina nešto veća i drugačija od zbira svojih delova.

Da bi ste lakše razumeli značenje termina sinergija poslužićemo se sledećim primerom: U jednoj firmi pojedinac uradi samostalno dva radna zadatka, dok će dvojica samostalno uraditi četiri radna zadatka (2+2=4). Međutim, sinergijom dvojice pojedinaca povećava se suma njihovih pojedinačkih efekata i oni će uraditi pet radnih zadataka (2+2=5).

Ako kažemo da je nešto sinergično to znači da je ono udruženo, zajedničko, kombinovano.

U fiziologiji, sinergija se definiše kao udruživanje više organa radi obavljanja neke radnje ili nekog pokreta.

Share.