Vokabular

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta je vokabular? Koje značenje ima i kada se sve upotrebljava ovaj pojam?

Vokabular se najčešće definiše kao način izražavanja, odnosno kao skup svih reči koje upotrebljava određena osoba.

Sam termin vokabular potiče od starolatinske reči vocabularijum, što znači ime, reč, naziv. Na našim prostorima se ovaj termin koristi da označi način izražavanja određene osobe.

Primera radi, ako kažemo da pojedinac nema dobar vokabular ili ima ograničen vokabular, mi time hoćemo da kažemo da je njegov način izgovaranje veoma siromašan, te da prilikom govora koristi veoma mali spektar reči.

Dugim rečima, vokabular je fond reči, odnosno rečnik jednog jezika. Interesanto je da se ova reč često koristi da označi sve reči koje razume i koristi određena osoba ili određena grupa ljudi.

U svakodnevnom govoru možemo čuti da određeni ljudi izjednačuju značenje pojma vokabular sa pojmom rečnik. Ovde je bitno istaći da lingvstika pravi razliku između ovih pojmova, pa se tako vokabular odnosi na jezik, a rečnik na govor.

Share.