Viktomologija

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Viktomologija

Šta je viktomologija

Procese i posledice viktimizacije izučava viktimologija.

Svesni smo činjenice da se žrtve raznih nasilja ne smanjuju iako je 21. vek i pored toga što se mere prevencije stalno razvijaju i unapređuju.

Pozivajući se na etimologiju, izraz viktomologija potiče od latinske reči victim u značenju žrtva i logos (nauka), te se doslovno prevodi kao nauka o žrtvama.

Prema definiciji, viktomologija je mlada naučna disciplina koja izučava žrtve, istražuje uzroke, način postanka i odvijanja procesa i mehanizama viktimizacije kao i njenim posledicama. Ovo je opšte određenje, dok postoji i specijalna ili kriminalna viktimologija, kao nauka u užem smislu. Kriminalna viktimologija bavi se najviše žrtvama kao posledicama izvršenog zločina. Međutim, kako se u ovom kontekstu pod zločinom podrazumeva i zloupotreba moći ova vrsta, odnosno disciplina se naziva i novom, savremenom viktimologijom.

S obzirom na širok krug pojava koje obuhvata u svom predmetu izučavanja, viktomologija spada u interdisciplinarne nauke. Ona proučava kako osobe tako i grupe koje su postale žrtve kriminala, rata, verskih, rasnih i političkih progona, saobraćajnih nesreća, elementarnih nepogoda, infektivnih bolesti i td.

To dalje uključuje da se u okviru ove nauke proučavaju i specifična i značajna obeležja žrtava, kao što su psihološki uslovi koji su prethodili događaju, ali i posledice koje su proistekle iz istih. Takođe, od velike važnosti jesu i karakteristike nasilnika koje se posebno izučavaju, pa se tako omugućava da i državne, sudske i socijalne službe doprinesu prevenciji ali i svrsishodnom rešenju određenih problema.

Share.

Leave A Reply