Moralnost

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta je moralnost? Šta znači moralnost, a koje značenje ima termin moralan?

Moralnost se definiše kao skup nepisanih pravila ponašanja ljudi u međusobnim odnosima, pri čemu se daje i vrednostna ocena ovih pravila u smislu šta je dobro i ispravno, a šta ne.

Roditelji nas još od najranijih perioda života uče moralnošću i na sve načine pokušavaju da nas usmere ka pravom putu i nauče da budemo moralni. A šta zapravo znači biti moralan?

U naš jeziki pojam moralnost došao je iz latinskog jezika, od reči mos koja ima potpuno isto značenje kao i grčka reč etos, koja znači ponašanje, običaj, vladanje. Po definiciji, moralnost predstavlja skup nepisanih pravila ponašanja ljudi u međusobnim odnosima, pri čemu se daje i vrednosna ocena ovih pravila u smislu šta je dobro i ispravno, a šta ne.

Biti moralan znači biti u skladu sa moralnim normama, odnosno osoba koja je moralna živi tako da sebi stvara najviše društvene koristi, a u isto vreme nikome ne škodi.

Kao pojam, moralnost je nastao još u prvobitnoj zajednici ljudskog društva kada je čovek živeo u malim grupama, gde je neophodno bilo uskladiti svoje želje i potrebe sa željama i potrebama drugih. Kako bi se pronašlo adekvatno rešenje za to, formirana su određena pravila ponašanja, a tada pored morala nastaje i filozofska disciplina poznata kao etika.

Ono što karakteriše moralnost, jeste dvostruka obaveznost normi koje obuhvata, što znači da je on obavezujući i društveno i individualno, za razliku od pravne obaveznosti koja je društvena.

Za preteču moralnosti, smatraju se običaji koji predstavljaju najstariju formu regulisanja društvenih odnosa i ponašanja.

Bitno je istaći da je moralnost relativna kategorija, jer on nije isti u svim društvenim grupama i u svim vremenskim periodima.

Share.