Intabulacija

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta je intabulacija? Saznajte tačno značenje ovog pojma.

Upis u zemljišne knjige čime se bezuslovno stiče vlasništvo ili drugo stvarno pravo na nekretninu naziva se intabulacija.

Sem ako se ne razumete u pravnu terminulogiju male su šanse da znate značenje pojma intabulacija koji se veoma retko koristi u svakodnevnoj komunikaciji na našim prostorima. Ako ste se susreli sa ovom reči i zanima Vas njeno značenje, sledi detaljno objašnjenje.

Ako ovaj pojam posmatramo sa etimološke strane, videćemo da je on na naše prostore stigao posredstvom nemačke reči intabulation, koja potiče od latinske reči in + tabula, što znači ploča, pisati po ploči.

Intabulacija se definiše kao upis u zemljišne knjige čime se bezuslovno stiče vlasništvo ili drugo stvarno pravo na određenu nekretninu. Pojam suprotan intabulaciji jeste ekstatulacija koja predstavlja brisanje iz zemljišnih knjiga.

Intabulacijske knjige su javne knjige za nekretine u koje se upisuju hipoteke i slične službenosti. Intabulacijom u ove knjige upisuje se pravo vlasnišva, založno pravo, pravo službenosti, pravo građenja, stvarni tereti i ostala obavezna prava koja mogu biti predmet upisa u zemljišnu knjigu (na primer. najam, zakup).

Share.