Denuncijacija

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta je denuncijacija? Koje značenje ima i kada se upotrebljava ovaj pojam?

Prijavljivanje vlastima nekog kažnjivog dela koje je štetno po društvo naziva se denucijacija.

Ako znate šta znači pojam denuncijacija, svaka Vam čast! Naime, iako je ovaj pojam prisutan na našim prostorima, veoma retko se upotrebljava u svakodnevnoj komunikaciji zbog čega veliki broj ljudi nije upoznat sa njegovim značenjem.

Sam termin denunucijacija potiče iz latinskog jezika, od reči denuntiatio što znači odati, prijaviti i odnosi se na optužbu koju upućujemo nekom nadležnom organu. Denuncijacija je prijavljavanje vlastima nekog kažnjivog dela koje je štetno po društvo.

Denuncijacijom se smatra i obavljeni tekst ili javno izgovorena reč u obliku prividno objektivnog osvrta, neke stručne kritike i tome slično, a sa ciljem da se neka osoba “pokaže” pred vlastima kao neprijatelj ili osoba koja je štetna za javni interes.

Drugim rečima, sve vrste javnog kritikovanja smatraju se denuncijancijom. Na našim prostorima termin denuncirati poprimio je negativnu konotaciju i znači nešto van zakona, nešto što je prljavo i pokvareno.

Osoba koja prijavljuje denunijaciju, odnosno koja ukazuje na kažnjivo delo naziva se denuncijant. I ovaj pojam se uglavnom vezuje za negativnu konotaciju, pa je denuncijant loš čovek koji je sklon cinkarenju, potkazivanju, prijavljivanju.

Share.