Nostrifikacija

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Nostrifikacija, šta je to zapravo? Saznajte tačno značenje ovog pojma.

Nostrifikacija je proces kojim se neka isprava dobijena u inostranstvu priznaje za korišćenje u Srbiji.

U našoj zemlji najčeše se nostrifikuju diplome o završenom osnovnom ili srednjem obrazovanju, ali takođe moguće je izvršiti i nostrifikaciju drugih dokumenta.

Sam pojam nostrifikacija potiče iz latinskog jezika, od reči nostrificatio koja ima značenje usvajanja, odnosno primanja u građanstvo. Reč je o terminu koji se u najširem smislu koristi da označi proces kojim se neka isprava dobijena u inostranstvu priznaje za korišćenje u Srbiji.

Drugim rečima, radi se o postupku u kojem se diplome osnovne ili srednje škole, fakulteta, svedočanstva, ispiti i akademske titule dobijene u inostranstvu priznaju za korišćenje i u Srbiji. Uglavnom su razlozi za nostrifikaciju nastavak školovanja ili osnivanje radnog odnosa.

Nakon što se nostrifikuje diploma, ona ima potpuno istu vrednost kao i ona stečena u našoj zemlji. Ministarstvo prosvete je zaduženo za nostrifikaciju srednješkolskih dokumenata, dok se ona visokošklska nostrifike u univerzitetima i visokim školama.

Da bi se sproveo ovaj postupak, najpre je potrebno podneti zahtev na posebnom obrascu koji se dobija kod ustanove koja ga obavlja, a potom i priložiti odgovarajuću dokumentaciju. U slučaju da plan i program koji je osoba pohađala u inostranstvu, u velikoj meri odstupa od onog u Srbiji sa kojim se upoređuje, nostrifikacija je moguća samo ako se polože određeni ispiti ili proveri znanje.

Nakon što se završi nostrifikacija, dobija se rešenje o nostrifikaciji, a napomena o priznavanju unosi se i na originalan dokument. U slučajevima kada je nostrifikacija odbijena, ne podnosi se žalba organu, već tužba Upravnom sudu koji će dalje da sprovodi adekvatne mere.

Share.