Depozitar

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta je depozitar i koja je njegova uloga i značenje?

Definicija pojma depozitar je da je to banka koja ima ovlašćenje da čuva hartije od vrednosti kao i da njima profesionalno upravlja za račun trećih lica.

Depozitar je inače institucija kreditnog karaktera kojoj pojedinac, udruženje ili grupa sa interesima (poput penzionera) na temelju zaključenog ugovora, poverava imovinu, vrednosne hartije ili finansije na čuvanje, investiranje i raspolaganje.

Depozitar može biti kreditna institucija koja ima odobrenje resornog tela za obavljanje poslova čuvanja i administriranja finansijskih instrumenata za račun drugih.

Depozitar ima obavezu da bude spreman i sposoban da ispuni sve organizacijske zahteve i uslove neophodne za ispunjenje dužnosti depozitara na osnovu odredbi zakona koji uređuje tu vrstu poslovanja.

Sve kategorije fondova kojima jedno društvo ili pojedinac upravlja moraju biti povereni istom depozitaru. Po definiciji, depozitar mora uvek da deluje isključivo u interesu svojih članova i klijenata i da informacije koje su mu učinjene dostupnim, dužan je da čuva kao poslovnu tajnu.

Share.