Agregacija

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta znači kada čujemo da se odvija agregacija? Šta je tačno značenje navedenog pojma?

Agregacija označava nagomilavanje, nakupljanje, sjedinjavanje, zbijanje i pridruživanje.

Sam termin agregacija prethodnih godina nije bio toliko u upotrebi kao danas. Možda je ovo jedan od razloga zašto veliki broj ljudi još uvek ne zna tačno značenje ove reči. Značajnu primenu izraz agregacija ima u računarstvu, ali i u brojnim drugim naučnim disciplinama poput medicine, farmacije, biologije…

Etimologija nas uči da je pojam agregacija potekao od latinske reči aggregation, što znači pridruživanje, spajanje, sjedinjavanje. Prema tome, ovaj termin ćemo koristiti kada želimo da iskažemo da je nešto sjedinjeno, nakupljeno, zbijeno, pridruženo i td.

Primera radi, pridruživanje manje firme nekoj većoj organizaciji predstavlja agregaciju. Takođe, agregacija bi bila i primanje novog člana u društvo ili dobijanje novog člana u radni kolektiv i sl.

U računarstvu, agregacija se definiše kao postupak objedinjavanja podsistema u jedan zajednički viši sistem pri čemu se ciljevi podsistema usklađuju sa zajedničkim ciljem višeg sistema.

Share.