Mentalitet

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta je mentalitet? Koje značenje ima ovaj pojam na našim prostorima?

Skup duhovnih osobina pripadnika jedne zajednice naziva se mentalitet.

Koliko ste samo puta čuli onu čuvenu izreku „Nije on kriv, takav mu mentalitet“ ili „Takav je srpski mentalitet“, a koliko je nas zapravo upoznato sa značenjem pojma mentalitet?

Mentalitet ili mentalni sklop predstavlja kolokvijalni termin koji označava karakterističan sklop načina mišljenja, verovanja i emocionalnog reagovanja nekog pojedinca, kolektiva, naroda ili društva. Drugim rečima, reč je o skupu duhovnih osobina pripadnika jedne zajednica, odnosno o karakterističnim svojstvima uopšte posmatrano.

Ako posmatramo sa etimološke strane, videćemo da je sam termin mentalitet potekao od latinske reči mentis, koja ima značenje u vezi duha. Sam termin pripada kategoriji izraza ili kategoriji idioma (u engleskom jeziku). Doslovno značenje ovog termina bilo bi „okvir uma“.

Mentalitet nije samo trenutno psiho-mentalno stanje čoveka (pamćenje, sećanje, um, narav…), već ono predstavlja konstantno i unutar sistema mišljenje i osećanje, koje može biti promenljivo.

Reč je o specifično definisanim osećanjima, raspoloženjima, pogledima i ponašanju koji mogu biti promenljivi ili trajni. Bitno je istaći da mentalitet nije stroga psihička struktura i podložan je promeni koliko su joj podložni i umni i emotivni procesi.

U svakodnevnoj komunikaciji kada kažemo mentalitet obično se misli na razmišljanja i sklopove ponašanja koje ispoljava jedna osoba, a odnosi se na određene društvene grupe ili na cele narode.

Često se termin mentalitet upotreblja i u njegovoj negativnoj konotaciji i to kao predrasuda ili stereotipno mišljenje.

Share.