Subjektivnost

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta je subjektivnost? Šta znači kada kažemo da je neko subjektivan?

Lično opažanje i shvatanje naziva se subjektivnost.

Neretko u prilici smo da čujemo da je neko previše subjektivan ili pak da je nečije mišljenje subjektivno, a koliko nas je upoznato sa tačnim značenjem ove reči?

Najopštije posmatrano subjektivnost predstavlja svojstvo, podsticanje od ili odnošenje na subjekat. Drugim rečima, reč je o ličnom opažanju i shvatanju čoveka, o onome što postoji i važi samo za jednu osobu (subjekat).

Etimologija nas uči da je sam termin subjektivnost potekao od latinske reči subjectivus, što znači lični, osobni, onaj koji važi isključivo za jednu osobu.

Značenje pojma subjektivnost svakako ćete lakše razumeti ako ga uporedite sa pojmom koji ima suprotno značenje, a to je objektivnost. Objektivnost predstavlja karakteristiku neke činjenice, iskaza i teorije, koja podrazumeva da su oni realni, ispravni i istiniti.

Dakle, ako nekome ili nečemu pripišemo svojstvo objektivnosti, to znači da je ono opšte, javno i nepristrasno. Sa druge strane, ako se pripiše svojstvo subjektivnosti, to znači da je ono jednostrano, pristrasno i lično.

Možemo zaključiti da se objektivnost odnosi na nešto što sigurno znamo, dok bi subjektivnost ukazivala da je nešto stvar lične procene čoveka.

Svi mi smo na neki načni subjektivni, jer subjektivnost podrazumeva lični osećaj, onaj koji je nastao unutrašnjim osećajem koji je osoban i intuitivan.

Share.