Dislokacija

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta je dislokacija? Kakvo značenje ima pojam dislokacija u medicini a kakvo u hemiji i fizici?

Dislokacija je francuska reč i znači razmeštanje, odnosno podelu određenih elemenata. U medicini, dislokacija je iščašenje zglobova.

Dislokacija se kao reč koristi u različitim sferama i njeno značenje zavisi od konteksta. U najopštijem smislu znači: premeštanje, razdeobu, deobu…

U vojnoj terminologiji označava premeštanje vojnih trupa u određenoj oblasti. Za takvo obeležavanje i planiranje se koristi dislokaciona mapa.

U geologiji, dislokacija se odnosi na pucanje Zemljine kore – litosfere (vodoravne i vertikalne linije pucanja) i poremećaje koje taj proces izaziva.

U medicini, dislokacija zglobova se naziva još i luksacija.

U fizici i hemiji, dislokacija je linijski poremećaj u kristalnim rešetkama metala. Tim procesom, osobađa se izvesna elastična energija. Ovakve dislokacije u strukturi hemijskih elemenata mogu biti stepenaste i spiralne.

Share.