Demijurg

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Demijurg

Šta znači demijurg?

Svojevrsni tvorac svega naziva se demijurg.

Etimologija pronalazi poreklo izraza demijurg u grčkoj reči demiurgos koja doslovno prevedena označava “običnog radnika”, jer demos znači “običan narod”, a ergos rad. Tako se pojam demijurg najčešće upotrebljava kao sinonim za tvorca, graditelja sveta. Prvobitno značenje ove reči odnosilo se na majstora koji obavlja usluge, služi narodu, odnosno uopšteno graditelj ili neimar.

Osnovna postavka tumačenja postojanja demijurga jeste mišljenje, tj. verovanje da svet mora imati svog tvorca. Na primer, još kod Platona to je božanstvo koje stvara svet putem ideja i materije. Prema Platonu “demiurg je otac svih stvari”.

Starogrčki filozofi u svojim delima, kao što je na primer Platonov dijalog „Timaj“, opisuju pojam demijurga kao životnog principa materijalnog sveta i svojevrsni umetnik koji oblikuje kosmos mešajući četiri osnovna elementa vodu, vatru, vazduh i zemlju.

U ranom hrišćanstvu demiurg je predstavljao grčki izraz za boga. Tako se ovaj pojam pojavljuje u poslanici apostola Pavla, i predstavlja zamenicu zastvaralačku delatnost Gospodnju”. Takođe, papa Klement I jednom prilikom se izrazio opisujući poredak stvari u svemiru, rekavši “da se sve pokoreva odredbama što ih je dao veliki demiurg i gospodar svega”.

Kod gnostika se pojam demijurg koristi u znatno drugačijem značenju, više se vezuje za mitološko tumačenje, te predstavljaju ovaj pojam kao silu zla koja se u potpunosti razlikuje od božijeg sveta dobra, tumačeći ga istovremeno i kao graditelja i kao rušitelja.

Share.