Diskurs

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta je diskurs? Da li ste upoznati sa tačnim značenjem ovog pojma?

Diskurs je latinska reč koja znači govor, razgovor, odnosno raščlanjavanje, analizu.

Još jedna latinska reč koja se ustalila u našem govoru jeste reč diskurs. Iako je nešto ređa u svakodnevnoj komunikaciji, ova reč ima široku primenu u lingvistici, semantici i drugim srodnim naučnim disciplinama, te je poželjno da budete upoznati sa njenim značenjem.

Etimološki posmatrano diskurs potiče od latinske reči dircursus, što znači trčanje napred i nazad (trčanje unaokolo). Na našim prostorima diskurs predstavlja imenicu koja označava govor, razgovor, odnosno raščlanjavanje, analizu.

Pre svega se upotrebljava u semantici (jezikolsovnoj disciplini), gde označava lingvističku jedinicu sastavljenu od nekoliko rečenica.

Ako ovaj termin posmatramo u književnom smislu, onda se on odnosi na tekst koji predstavlja dijalog ostvaren između pisaca i čitatelja.

Ono što je bitno istaći, to je da diskurs ima mnogo šire i kompleksnije značenje. Diskurs predstavla i stil nečijeg govora, odnosno način njegovog izlaganja u odnosu na temu i područje delatnosti u kojem se ostvaruje.

U lingvistici, diskurs se definiše kao vezani sled rečenica ili izjava.

Share.