Hidrologija

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta je hidrologija? Znate li tačnu definiciju ovog pojma?

Nauka o vodi, njenim fizičkim svojstvima i pojavljivanju u prirodi naziva se hidrologija.

Još 4000 godina pre nove ere javlja se čovekova potreba da istražuje vodu i njena svojstva. Prateći istorijske činjenice, saznajemo da su ova istraživanja najpre sprovođenja u dolini reke Nil, koji je tada i pregrađen kako bi se poboljšanja određena svojstva zemlje.

Takođe, narodi su se sa jedne strane plašili poplava, te su visokim zemljanim zidovima zagrađivali gradove, a sa druge strane su želili da navodnjavaju sušne predele pa su pravili različite sisteme za navodnjavanje.

Zbog svega navedenog javlja se čovekova potreba da razume “funkcionisanje vode i vodenog sistema”, pa nas ne treba čuditi što se ova nauka počela razvijati od davnina. Još Marko Vitruvije u 1-om veku pre nove ere napisao je filozofsku teoriju hidrološkog ciklusa u kojem objašnjava da padavine koje padaju u planinama, prodiru kroz zemlju i u nizijama obrazuju reke i izvore.

Sama nauka se veoma brzo razvila, a danas se u okviru nje sadržani su i hidrometeorologija, površinska hidrologija i hidrogeologija.

Etimološki posmatrano sam pojam hidrologija potekao je od grčkih reči ύδωρ (hidro), što znači voda i λόγος (logos) u značenju voda. Po definicji, hidrologija predstavlja nauku o vodi, njenim fizičkim svojstvima i pojavljivanju u prirodi.

Hidrologija proučava bez obzira na agregatno stanje, sve procese kod prelaska vode iz atmosfere na površinu zemlje, sa površine pod zemlju i procese kod obrnutih prelaza. Prema nameni hidrologiju delimo na: opštu, inženjersku i regionalnu.

Share.