Demografija

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta je demografija? Da li ste upoznati sa značenjem ovog pojma?

Nauka koja proučava stanovništvo naziva se demografija.

Iako većina ljudi zna za ovaj pojam, mali njih ima pravilnu percepciju šta on stvarno znači. I dok većina misli da se demografija odnosi samo na matematičke i statisčke podatke kada je stanovništvo u pitanju, bitno je napomenuti da su njeg opseh i sfera delovanja dosta širi od toga.

Demografija proučava veličinu, strukturu i podelu stanovništva, kao i sve njegove promene koje su se desile tokom vremena zbog rađanja, umiranja, migracija itd. Istraživanja se mogu vrštiti na celo stanovništvo ili na grupe koje se mogu grupisati po različitim kriterijumima kao što su starost, pol, obrazovanje, religija, mesto rođenja, mesto stanovanja i ostalo.

Etimologija nas uči da je termin demografija potekao iz grčkog jezika, od reči δήμος, što znači narod i reči γραφή u značenju opisivati. Ovaj termin je prvi put upotrebio 1855-te godine belgijanac Ašil Gijar koji se bavio statistikom.

Po definicji, demografija predstavlja nauku koja se bavi proučavanjem stanovništva, te istražuje i proučava zakonitosti i pravilnosti u biološkom i migratornom kretanju stanovništva, promene u demografskim strukturama, vrste zakonitosti i njihovo delovanje, kao i međustobne odnose kretanja stanovništva sa drugim društvenim i ekonomskim pojavama.

Prema tome, reč je o interdisciplinanoj nauci koja je usko povezana sa matematikom, statistikom, ekonomijom, medicinom, sociologijom, psihologijom, antropologijom i biologijom.

Prvi početci demografije vide se u delu koje je napisao Džon Graunt 1662-ge godne sadrži tablice koje pokazuju podatke o mortalitetu, odnosno broju umrlih. Edmond Halej je 30 godina kasnije razvio prve kompletne tablice koje su mu služile kao osnova za matematiku životnog osiguranja.

Ipak, trebao je da prođe ceo jedan vek da bi Tomas Robert Maltus izveo zaključke vezane za stanovništvo koje predstavljaju prve ozbiljnije naznake kada je razvoj demografije kao nauke u pitanju.

Nama su svakako najzanimljivivi oni demografski podaci koji govore o broju stanovnika, pa tako svet je početkom 20-og veka imao manje od dve milijarde stanovnika, dok je grejem istog veka njegov broj bio veći od šest milijardi. Danas, procenjuje se da na svetu živi preko sedam milijardi stanovnika.

Share.