Nukleoni

0

Šta su to nukleoni?

Čestice jezgra nazivaju se nukleoni.

Možda se sećate iz fizike da zajedničko ime za protone i neutron čine upravo nukleoni, kao čestice jezgra, odnosno kao sastavni delovi atomskog jezgra.

Sa naučne strane gledišta i pozivajući se na detaljnija objašnjenja, nuklearne sile su proizvod interakcije između dva ili više nukleona. Ta interakcija se naziva još i internukleonskim silama.

Prema etimolozima pojam nukleon potiče od latinske reči nucleus u značenju jezgro.Nukleon zajedno sa elektronima koji kruže u orbitama oko jezgra atoma sačinjavaju atom.

I u ovoj naučnoj oblasti postojao je razvoj kod upotrebe pojmova, tako je i sa pojmom nukleon koji se do 1960. godine koristio isključivo za predstavljanje elementarnih čestica. Danas je poznato da se svaki nukleon sastoji iz tri takozvana kvarka, a koja su vezana jakim interakcijama. Kavrkovi su elementarne čestice koje sačinjavaju sve složene čestice, poput protona i neutrona koji sačinjavaju nukleon.

Fizika se najviše bavi proučavanjem nukleona. Tačnije postoji fizika elementarnih čestica i nuklearna fizika koje se upravo preklapaju izučavajući obostrano nukleone.

Naime, fizika elementarnih čestica pruža objašnjenja kroz fundamentalne, osnovne jednačine. A kada je više nukleona grupisano u atomskom jezgru situacija postaje previše komplikovana za osnovne jednačine, pa se onda prelazi u domen nuklearne fizike. Sa druge strane, nuklearna fizika izučava nukleone i njihove interakcije putem aproksimativnih modela, koji pružaju objašnjenja komplikovanih situacija. Kao što je primer, da li će određeni nukleon podleći radioaktivnom raspadu ili ne.


Click Here To Join Native Media
Share.

Leave A Reply