Nukleoni

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta su to nukleoni?

Čestice jezgra nazivaju se nukleoni.

Možda se sećate iz fizike da zajedničko ime za protone i neutron čine upravo nukleoni, kao čestice jezgra, odnosno kao sastavni delovi atomskog jezgra.

Sa naučne strane gledišta i pozivajući se na detaljnija objašnjenja, nuklearne sile su proizvod interakcije između dva ili više nukleona. Ta interakcija se naziva još i internukleonskim silama.

Prema etimolozima pojam nukleon potiče od latinske reči nucleus u značenju jezgro.Nukleon zajedno sa elektronima koji kruže u orbitama oko jezgra atoma sačinjavaju atom.

I u ovoj naučnoj oblasti postojao je razvoj kod upotrebe pojmova, tako je i sa pojmom nukleon koji se do 1960. godine koristio isključivo za predstavljanje elementarnih čestica. Danas je poznato da se svaki nukleon sastoji iz tri takozvana kvarka, a koja su vezana jakim interakcijama. Kavrkovi su elementarne čestice koje sačinjavaju sve složene čestice, poput protona i neutrona koji sačinjavaju nukleon.

Fizika se najviše bavi proučavanjem nukleona. Tačnije postoji fizika elementarnih čestica i nuklearna fizika koje se upravo preklapaju izučavajući obostrano nukleone.

Naime, fizika elementarnih čestica pruža objašnjenja kroz fundamentalne, osnovne jednačine. A kada je više nukleona grupisano u atomskom jezgru situacija postaje previše komplikovana za osnovne jednačine, pa se onda prelazi u domen nuklearne fizike. Sa druge strane, nuklearna fizika izučava nukleone i njihove interakcije putem aproksimativnih modela, koji pružaju objašnjenja komplikovanih situacija. Kao što je primer, da li će određeni nukleon podleći radioaktivnom raspadu ili ne.

Share.