Ateizam

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta je ateizam?

Odbijanje verovanja u postojanje božanstva naziva se ateizam.

Poznato je da su ljudi još od davnina slavili Bogove, te da je oduvek bilo rasprostranjeno verovanje u različita božanstva. Ipak i tada, kao i dan danas postojao je određen broj ljudi koji je odbijao da poveruje u postajanje Bogova.

Još u ranoj antičkoj Grčkoj pojavio se pridev ἄθεος, koji je imao značenje bezbožan. U to vreme ovaj pridev upotrebljavan je u značenju sraman i to za ljude koji su negirali postojanje Bogova. Po mnogima, upravo ova reč predstavlja preteču današnje reči ateizam koja se koristi da izrazi odbijanje verovanja u postojanje božanstva.

Sam pojam ateizam se privi put zvanično spominje sredinom 16-og veka i to kako bi se iskazalo neverništvo i osobe koje poriču ili ne veruju u postojanje bilo kakvog oblika božanstva. Tada je ova reč bila predmet polemike i uglavnom je korišćena u negativnoj konotaciji, te je smatrana uvredom, jer je tada bilo nemoguće neverovati u postojanje Boga.

Reč ateizam je uglavnom korišćena da označi ljude koji nisu mogli da prihvate postojanje Boga ili božanstvo na onaj način na koji ga je njihova vera tada opisivala. Tek krajem 18-og veka, ova reč upotrebljena je u značenju koje danas ima – a to je izričito neverovanje u postojanje Boga.

Etimološki posmatrano reč ateizam predstavlja izvedenicu nastalu od francuske reči athéisme, što znači bezbožnost. U monoteističkim društvima, ateizam se definiše kao neverovanje u Boga, dok u najopštijem značenju, ovaj pojam se koristi i da označi neverovanje u božanstva.

Bitno je napomenuti da ateizam može da se posmatra u širem smislu, gde označava odbijanje verovanja u postojanje božanstva, i u užem smislu gde predstavlja stav da ne postoje božanstva.

Ateisti zahtevaju postojanje empirijskih dokaza koja bi potvrdila postojanje bilo kojeg božanstva. Glavni razlozi za njihovo neverovanje u Boga su problem zla i argument protivrečnih otkrovenja, ali i brojni drugi, filozofski, društveni i istorijski razlozi.

Share.