Revidirati

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta znači glagol revidirati? Kakvo značenje ima pojam revidirati?

Revidirati u najopštijem smislu znači – ponovno tumačenje, nova analiza, provera.

Reč revidirati dolazi nam od latinske reči revidere što se prevodi kao: ispitati, izvršiti pregled, srediti, prekontrolisati…

Revidirati se mogu na primer ugovori, različiti spisi, presude, postupci… To podrazumeva da se poslovi koji su uradjeni provere, ispitaju i ako treba – ponovno urade, poprave, preprave ili dopune. Predmeti se šalju na revidiranje ako su uradjeni nekvalitetno, ako su nepotpni ili sa materijalnim greškama. Ugovori se revidiraju kako bi, primera radi, bili saglašeni sa zakonima, kolektivnim ugovorima, pravilnicima…

Takodje, može se izvršiti i revidiranje nekog medicinskog postupka, ako nije uradjen profesionalno.

U nekim institucijama, postoje posebne službe koje se bave revidiranjem, koje se obično zovu revizione komisije. Osim imenice revizija, od glagola revidirati nastala je imenica revizionizam.

Revizionizam označava nastojanje sa neka doktrina, učenje ili pojava ponovo protumače, odnosno revidiraju.

Vrste revidiranja mogu biti brojne.

Istorijsko revidiranje je posebno interesantno jer je tu reč o izmeni nekih istorijskih činjenica koje se potom ubacuju u na primer udžbenike.

Revidiranje u pravnoj terminologiji se odnosi na primer na reviziju nekog zakona ili drugog propisa. Komisije sačinjene od stručnjaka tako rade na utvrdjivanju usaglašenosti propisa sa na primer ustavom.

Share.