Redukcija

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Redukcija

Šta je to redukcija?

Otpuštanje, oslobađanje, smanjenje ili smanjivanje naziva se redukcija.

Do sada sigurno ste imali priliku da čujete za reč redukcija koja se veoma često koristi na našim prostorima. Pojam redukcija veoma je čest i njegova primena u našem jeziku je raznolika.

Etnološki posmatrano reč redukcija nastala je od latinske reči reduction koja ima značenje uklanjanje, smanjivanja tj. smanjenje. Izraz redukcija koristićemo kada želimo da kažemo da je nešto uklonjeno, oslobođenjeno tj. smanjeno. Primer za to bila bi redukcija radnika koja označava da su radnici otpušteni iz službe ili pak može označavati smanjenje broja radnika u preduzeću.

U hemiji redukcija predstavlja hemijsko dobijanje čistih metala oslobađajući ih kiseonika, sumpora, soli i slično. Po definiciji redukcija predstavlja proces suprotan oksidaciji koji najšire shvaćen predstavlja proces primanja elektona. Bitno je istaći da bi se nešto redukovalo mora da se oksiduje, i takvi procesi nazivaju se oksido – redukcioni.

U logistici kao nauci redukcija predstavlja svođenje jednog modusa druge, treće ili četvrte silogističke figure na odgovarajući modus prve.

Svođenje znanja pojedinca na opšte i osnovno može se takođe nazvati redukcija. Primene ovog pojma u našem jeziku je zaista šarenolika, pa tako u medicini ako je nešto redukovano to znači da je vraćno u prvobitan položaj, odnosno u staje u kojem se nalazilo pre ovog trenutno. U trgovini redukcija cena predstavlja smanjenje odnosno supuštanje cena za određen proizvod.

Share.