Animizam

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta je to animizam?

Verovanje da nežive stvari poseduju mentalne proces poput onih koji se odvijaju u ljudskom biću naziva se animizam.

Po etimologiji animizam je nastao od latinske reči anima koja ima značenje života, duše. Po definiciji animizam predstavlja religiozni pogled na svet koji smatra da određeni fizički entiteti, kojima pripadaju biljke i životinje, ali i pojave i objekti, poseduju duhovnu esenciju, odnosno mogućnost da poseduju mentalne procese poput onih koji se odvijaju u ljudskom biću.

Animizam

Pojam animizam uvek je predmet rasprave psihoanalitičara. Po njima animizam se javlja kod dece koja nisu u stanju da razlikuju subjektivno od objektivnog, te oni neživim stvarima i pojavama daju osobine živih bića.

U širem smislu animizam predstavlja verovanje u postajanje duhova. Uglavnom je prisutan u malim primitivnim društvima ili plemenima, a ima ga i u vodećim svetskim religijama.

U filozofiji animizam se odnosi na različite filozofske sisteme i koristi se za opisivanje stava koji je imao Aristotel prema odnosu duše i tela. U ovoj nauci život se smatra osnovnim principom razvoja čoveka i društva, te da osnova svega jeste određena sila koja utiče na pravac energije.

Animizam se definiše i kao verovanje u duhove, odnosno mogućnost da se naš duh odvoji od tela i nastavi da postoji bez fizičke prisutnosti tela.

Share.