Irelevantan

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta znači irelevantan?

Drugi izraz za irelevantan jeste nevažan, sporedan.

Svima je poznato kada se za neki događaj kaže da je irelevantan ili za neki dokument, pa čak i ljude koji su nam nevažni, odnosno beznačajni.

Generalno stvari, predmeti ili ljudi o kojima ne vredi niti je od važnosti rasptravljati kaže se da su irelevantni.

Pojam irelevantan potiče od novolatinske reči tačnije od termina relevantan čija mu je negacija.

Prvo je nastao pojam relevantan koji u literaturu uvodi S.C. Bradford 30-tih i 40-tih godina. Tako piše o „člancima relevantim za temu“. To se odnosilo pre svega na relevantne informacije, te sa pojavom sistema za pretraživanje glavni zadatak je bio pronaći relevantne informacije, kasnije 50-tih godina.

Takođe, nauka, egzaktne činjenice i uopšte razmena znanja polazne su pretpostavke za proučavanje relevantnosti. Zato su releventni podaci provereni, odnosno skloni proveravanju i ispitivanju. To su podaci koji su istiniti, validni, a pre svega izuzetno važni, značajni i bitni. To su suštinski, krupni podaci nekog predmeta koji je centar rasprave ili istraživanja.

Dok sa druge strane irelevantni podaci su sporedni, nebitni, beznačajni te ih ne moramo ni pomenuti a da ne pokvarimo suštinu, kontekst razgovora ili predmet rasprave. Zato se ne retko kaže da su to sićušni, mali, neznatni podaci, stvari ili predmeti.

Share.