Pluralizam

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta je pluralizam?

Filozofsko učenje o postojanju više oblika supstanci i po kome je stvarnost sastavljavljena od više samostalnih bitnosti naziva se pluralizam.

Do sada ste sigurno bili u prilici da čujete za pojam pluralizam koji je poslednjih godina sve više u upotrebi. Ako niste sigurni koje je njegovo značenje, došli ste na pravo mesto.

Etimologija nas uči da termin pluralizam potiče iz latinskog jezika, od reči pluralis i ima značenje mnoštva. Pluralizam se definiše kao filozofsko učenje o postojanju više oblika supstanci i po kome je stvarnost sastavljavljena od više samostalnih bitnosti naziva se pluralizam.

Pluralizam jeste metafizički pravac koji shvata stvarnost kao mnoštvo odvojenih i samostalnih načela i principa. Dakle, po njemu stvarnost je sastavljena od mnoštva samostalnih bitnosti ili supstancija kako se drugačije nazivaju, te ono odbacuje ideje o jedinstvu sveta.

U svakodnevnoj komunikaciji često se može čuti ovaj pojam, ali u svom metaforičnom značenju. Metaforički posmatrano pluralizam označava grupni seks sa više partnera na koji se gleda kao na seksualnu nastranost.

Share.