Profanost

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta je profanost?

Profanost označava običnost, svakidašnje ili neku neupućenost i neveštost.

Da li ste bili u prilici da čujete za pojam profanost? A da li znate koje je njegovo značenje?

Profanost je reč koja se veoma retko koristi na našim prostorima, te su šanse da ste se susreli sa njom veoma male. Ranije je imala nešto veću primenu, dok se danas gotovo ne koristi.

profanost

Etimološki posmatrano termin profanost potiče iz latinskog jezika, od reči profanes, koja u bukvalnom značenju označava “onog koji se nalazi van hrama”. Ovaj termin koristio se da izrazi neprosvećenost, nešto necrkveno, neplemićko. Korišćen je za ljude koji ne pripadaju nekom užem crkvenom krugu.

Danas, ovaj pojam upotrebljava se u značenju običan ili svakidašnji. Takođe se upotrebljava da izrazi neku neveštost, neupućenost ili neukost u određenom području.

Profanost se može upotrebljavati i u značenju vulgaran, prost, običan.

Share.