Subjektivizam

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta je subjektivizam?

Subjektivizam predstavlja gledište prema kojem je materijalni svet samo naša subjektivna predstava.

Da li ste bili u prilici da čujete za pojam subjektivizam? A da li znate koje je njegovo značenje?

Etimologija nas uči da je pojam subjektivizam nastao od latinske reči subjectivismus i najjednostavnije rečeno označava shvatanje da je celokupno čovekovo saznanje subjektivno.

subjektivizam

Po definiciji, subjektivizam je gledište prema kojem je materijalni svet samo naša subjektivna predstava. Prema teoriji saznanja svi iskazi zavisiće isključivo od subjekta koji ih daje, tako da jedan zaključak za jednu osobu važiće kao istinit, dok će za neku drugu osobu on biti lažan, pri tome bitno je istaći činjenicu da su opšte važeće činjenice isključenje.

Dakle, teorija saznanja uči nas da je svako saznanje subjektivno, te da nema apsolutnih vrednosti, već su sve moralne i estetske vrednosti proizvoljne i relativne.

U psihologiji, subjektivizam predstavlja sklonost psihologa ili nekog drugog stručnjaka da sve prosuđuje i ocenjuje na osnovu svog ličnog stanovništva.

U etici, subjektivizam predstavlja shvatanje da je cilj svakog moralnog delovanja uspostavljanje subjektivnog stanja, bilo da je u pitanju hedonizam ili eudajmonizam.

Figurativno posmatrajući subjektivizam označava pristrastnost.

Share.