Svest

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta je svest?

Sveukupnost vlastititih psihičkih doživljaja i psihičkih procesa naziva se svest.

Da li ste bili u prilici da čujete za pojam svest? A znate li koje je njegovo značenje?

Najjenostavnije rečeno svest predstavlja svesnost, odnosno sposobnost čoveka da misli. Najopstije posmatrano, pojam svest ima značenje sveukupnosti vlastitih psihičkih doživaljaja i procesa.

svest

Dakle, svest označava stanje budnosti i reaktivnosti koja nastaje kao reakcija na događanja u okolini. Svest je suprotna stanju spavanja ili stanju nesvesti. Svest koju ima svako od nas (pojedinac) naziva se individualna svest, a svest u okviru neke društvene zajednice predstavlja društvenu svest.

U psihologiji, svest se definiše kao sveukupnost vlastitih psihičkih doživljaja (osećanja, sećanja, mišljanja, potreba i slično) koje je individua u stanju da opazi sa introspekcijom i jasno je izrazi.

U socijologiji, ovaj pojam se definiše kao sistem uverenja, predstava, vrednosti, znanja i stavova koji je nastao pod uticajem tradicije i sociokolturnih činilaca, i kao takav pripapada jednom kolektivu, društvu ili društvenom sloju. U tom smislu svest predstavlja stečena znanja, usvojene vrednosti, stavove i uverenja koja građanin ima o nekoj pojavi i tome slično.

Filozofija definiše svest kao znanje o neposrednom doživljaju sebe i predstavlja jedan od osnovnih ontoloških problema jer istažuje odnos između bitaka i svesti.

Share.