Kontrola

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta je kontrola?

U najširem smislu kontrola označava proveravanje, nadzor, nadgledanje ili prevlast nad pojedincem, osobom, organizacijom, teritorijom i slično.

Pojam kontrola predstavlja još jedan izraz koji se često koristi na našim prostorima, zbog čega je veliki broj ljudi upoznat sa njegovim značenjem. U slučaju da niste sigurni šta ova reč znači, sledi objašnjenje.

kontrola

Sam termin kontrola ima veoma široku primenu i prisutan je u brojnim naučnim disciplinama. Reč kontrola potiče iz francuskog jezika i najšire posmatrano označava nadzor, nadgledanje ili proveravanje nekoga ili nečega.

Brojne su kontrole koje se odvijaju, pa pored unutrašnje kontrole u nekoj organizaciji, postoji i eksterna kontrola, kontrola rada, naučna kontrola, parlamentarna i mnoge druge kontrole.

Iako su sve prethodno navedene kontrole različite, bitno je istaći da ono što je zajedničko svim kontrolama jeste njihovo upoređivanje. Odnosno prilikom kontrole se stvarno, sadašnje stanje nečega meri sa stanjem iz nekog prethodnog perioda.

Cilj kontrole jeste da se utvdi tok nekog stanja. Primera radi kontrola kod doktora služi da vidimo da li određena bolest koju imamo napreduje, stagnira ili pak prolazi.

Posebno ćemo izdvojiti kontrolu u menadžmentu koja predstavlja fazu procesa koja mora da omogući da se sve planirane aktivnosti i rezultati ostvare. Suština ove kontrole jeste monotornig kojim se meri, ocenjuje i upoređuje planirano i ostvareno poslovanje. Ova kontrola je neophodna usled nemogućnosti menadžera da se u potpunosti predvidi budućnost ekonomskih uslova na tržistu.

Share.