Konformizam

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Konformizam

Značenje reči konformizam

Konformista deluje prema principima konformizma.

Etimologija kaže da izraz konformizam potiče od latinske reči conformation, conformis u značenju prilagodljivost, povinovanje, prilagođavanje nastalim okolnostima, pa i saglašavanje. Tako se pojam konformizam i u naš jezik preneo kao praksa usklađivanja, odnosno prihvatanje tuđeg mišljenja ali iz špekulativnih, interesnih razloga.

Najčešća definicija jeste da konformizam predstavlja ponašanje pojedinca koje je u skladu sa normama i očekivanjima njemu važne društvene grupe. Takvo ponašanje se svodi na nekritičko prilagođavanje i saglašavanje sa mišljenjem, stavovima i sa vrednostima date grupe. Svoje nezavisno i različito mišljenje od mišljenja večine u grupi je krajnje nepoželjno.

Konformizam se može odrediti i kao potreba pojedinca da se stopi u određenu grupu ljudi. Vezuje se za nekritički stav čak i o zlu sa ciljem da budemo društveno prihvaćeni od grupe s kojom se poistovećujemo, pa i kad ona nema ispravne stavove. Zato se za konformizam kaže da isključuje bilo kakav vid kreativnosti koji se izdvaja od većinskog, ali i aktivizam i suprotstavlja se svakoj promeni i napretku.

Ekstremni vid konformizma ide do te mere da od preteranog prilagođavanja željenoj grupi dolazi do gubljenja samostalnosti i samopoštovanja sopstvene ličnosti. I ovde dobija negativnu konotaciju.

Postoje dve vrste konformizma. Pravo konformiranje koje podrazumeva stvarnu promenu stavova, mišljenja i vrednosti u skladu sa datom grupom. Dok je praktično konformiranje ponašanje pojednica sa zadržanim sopstvenim mišljenjem ali iz straha ili interesa deluje i priča u skladu drugima u grupi.

Share.

Leave A Reply