Indoktrinacija

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta je indoktrinacija?

Proces nasilnog usađivanja ideja, stavova, kognitivnih strategija ili profesionalnih metodologija naziva se indoktrinacija.

Mali broj ljudi upoznat je sa značenjem pojma indoktrinacija, jer se isti veoma retko spominje u svakodnevnoj komunikaciji. Sam termin indoktrinacija potiče iz latinskog jezika i označava pouku, odnosno poučavanje.

indoktrinacija

Indoktrinacija se definiše kao process nasilnog usađivanja ideja, stavova, kognitivnih strategija ili profesionalnih metodologija. U političko – ideološkom smislu indoktrinacija se definše kao nastojanje snaga nekog pokreta da pomoću raspoloživih sredstava, ne birajući sredstva nametne određena iskrivljenja shvatanja verovanja ili načine ponašanja širokim narodnim slojevima.

Svakako najrasprostranjenija jeste verska indoktriancija koja se odnosi na proces prenošenja doktrine na autoritativan način.

U svom pežorativnom značenju indoktrinacija se odnosi na nasilno ili prinudno teranje ljudi da deluju i razmišljaju na osnovu određene ideologije. Primer za to bilo bi učenje sajentološke škole, koja svojim pristalicama još od najranijih perioda nameću drugačije moralne vrednosti i način razmišljanja i delovanja.

Namerno zavođenje osobe u naučnu zabludu takođe predstavlja jedan vid indoktrinacije.

Share.