Inventar

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Inventar, šta je to? Da li znate šta znači pojam inventar? A da li ste upoznati sa značenjem pojma inventarisanje?

Spisak stvari koje se nađu prilikom nekog pregleda, odnosno popisa naziva se inventar. Inventar se takođe koristi da označi spisak svih pokretnih stvari koje spadaju u sastav nekog imanja ili preduzeća.

Ako posmatramo sa etimološke strane sam termin inventar potekao je iz latinskog jezika, od reči invenire, što znači pronaći. U tom smislu inventar predstavlja spisak stvari koje se nađu prilikom nekog pregleda, odnosno popisa.

Naravno, pojam iventar ima mnogo šire značenje, pa se koristi i da označi spisak svih pokretnih stvari koje spadaju u sastav nekog imanja. Ovde razlikujemo dve vrste inventara: živi i mrtvi. Živi inventar predstavlja svu stoku koja se nalazi na jednom imanju, dok mrtvi inventar predstavlja poljoprivredne mašina, alate i tome slično.

Inventar je pojam koji se veoma često koristi u privredi, pre svega u ekonomiji, ali i drugim srodnim naučnim disciplinama. U knjigovodstvu, inventar se definiše kao prikaz sredstava i izvora sredstava u vidu jednostranog računa, a zasniva se na popisu sredstava i obaveza prema trećim fizičkim ili pravnim licima.

Shodno navednom, verovatno i sami zaključujete da inventarisanje predstavlja utvrđivanje stvarnog stanja sredstava i izvora sredstava. U svakodnevnoj komunikaciji retko ćemo se susresti sa pojmom inventarisanje, jer se uglavnom koristi sinonim ove reč – popis.

Share.