Prokurista

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta je prokurista?

Određena vrsta poslovođe naziva se prokurista.

Prema definiciji, prokurista je zastupnik privrednog društva, koji je dužan da poštuje sva ograničenja i ovlašćenja koja su mu data na zastupanje odlukom nadležnog organa društva, statutom ili osnivačkim aktom društva.

prokurista

Iz ovoga se može zaključiti da se pojam prokuriste najviše koristi u oblasti ekonomije i ekonomskih poslova.

Prokurista je osoba koja ima veoma široka ovlašćenja u poslovanju i koja su utvrđena zakonom, tako da mu se ne retko dodeljuje najšira trgovačka punomoć.

Tragajući za korenom ovog pojma, nalazimo kod etimologa da izraz potiče od reči prokura (na latinskom glagol procurare znači starati se o nečemu) što znači zakonska forma ovlašćenja kojim privredno društvo ovlašćuje jedno ili više lica za zaključivanje pravnih poslova i radnji u vezi sa delatnošću društva.

Prokuru može dati kako trgovačko društvo tako i trgovac pojedinac. Dalje u trgovini postoje dve vrste procure: pojedinačna i zajednička. Pojedinačnom prokurom trgovac daje prokuru jednom ili više prokurista, s tim da svaki od njih može samostalno da radi. Dok se zajednička prokura odnosi na poslove i radnje prokurista koji se vode kao pravosnažni ako postoji saglasnost svih prokurista, te se ne mora dati istovremeno.

Jednostavno rečeno prokurista može biti i pomoćnik u poslovanju, u trgovini, ali i poslovođa koji je ovlašćen od firmed a može, u njeno ime, da zaključuje poslove i punovažno da se potpisuje u ime firme.

Share.