Konfiskacija

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta je to konfiskacija?

Prisilno oduzimanje nečije imovine naziva se konfiskacija.

Istorija beleži mnoga oduzimanja tuđe imovine od strane države i bez naknade. Prisvajanje nečije zemlje, radnji, kuća i još mnogo toga evidentirana su od strane državnih organa, ali i od vlasnika (u privatne svrhe) i to uglavnom za vreme vladavine totalitarne vlasti.

konfiskacija

Etimologija kaže da izraz konfiskacija potiče od latinske reči confiscation, odnosno od reči fiscus koja u doslovnom smislu znači državna blagajna. Tako se u pravu konfiskacija određuje kao oduzimanje privatnog dobra kao što su stvari, neke vrednosti i imanja, a u korist države.

Konfiskacija ne podrazumeva samo prisvajanje, odnosno oduzimanje tuđe imovine ona znači zapleniti sa tim i sva imovinska prava.

I kod ovog pojma imamo podelu, pa se konfiskacija može podeliti na potpunu i delimičnu. Potpuna konfiskacija imovine nastaje kada kao sudska mera predstavlja prinudno oduzimanje bez naknade u korist države i to celokupne imovine. Dok se konfiskacija tačno određenog dela imovine nekog fizičkog ili pravnog lica označava kao delimična konfiskacija.

Prilikom procesa konfiskacije “logičnost” postupka objašnjava podatak da jedino i samo državni organi mogu izreći konfiskaciju, tj. državni organi koji su za to zakonom ovlašćeni i samo u slučajevima koji su predviđeni zakonom.

Ovde je velika razlika između konfiskacije u demokratski uređenom društvu i u totalitarnim sistemima. Naime, u demokratskim pravno uređenim zemljama konfiskacija se može izreći samo licima za koje se dokaže da su do imovine došli isključivo činjenjem krivičnog dela.

U totalitarnim sistemima ova mera se izriče više formalno sa političkom osnovom, te se time krše osnovne pravne norme, pa se vrlo često poništava.

Share.