Konfiskacija

0

Šta je to konfiskacija?

Prisilno oduzimanje nečije imovine naziva se konfiskacija.

Istorija beleži mnoga oduzimanja tuđe imovine od strane države i bez naknade. Prisvajanje nečije zemlje, radnji, kuća i još mnogo toga evidentirana su od strane državnih organa, ali i od vlasnika (u privatne svrhe) i to uglavnom za vreme vladavine totalitarne vlasti.

konfiskacija

Etimologija kaže da izraz konfiskacija potiče od latinske reči confiscation, odnosno od reči fiscus koja u doslovnom smislu znači državna blagajna. Tako se u pravu konfiskacija određuje kao oduzimanje privatnog dobra kao što su stvari, neke vrednosti i imanja, a u korist države.

Konfiskacija ne podrazumeva samo prisvajanje, odnosno oduzimanje tuđe imovine ona znači zapleniti sa tim i sva imovinska prava.

I kod ovog pojma imamo podelu, pa se konfiskacija može podeliti na potpunu i delimičnu. Potpuna konfiskacija imovine nastaje kada kao sudska mera predstavlja prinudno oduzimanje bez naknade u korist države i to celokupne imovine. Dok se konfiskacija tačno određenog dela imovine nekog fizičkog ili pravnog lica označava kao delimična konfiskacija.

Prilikom procesa konfiskacije “logičnost” postupka objašnjava podatak da jedino i samo državni organi mogu izreći konfiskaciju, tj. državni organi koji su za to zakonom ovlašćeni i samo u slučajevima koji su predviđeni zakonom.

Ovde je velika razlika između konfiskacije u demokratski uređenom društvu i u totalitarnim sistemima. Naime, u demokratskim pravno uređenim zemljama konfiskacija se može izreći samo licima za koje se dokaže da su do imovine došli isključivo činjenjem krivičnog dela.

U totalitarnim sistemima ova mera se izriče više formalno sa političkom osnovom, te se time krše osnovne pravne norme, pa se vrlo često poništava.


Click Here To Join Native Media
Share.

Leave A Reply