Rashod

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta je to rashod?

Trošak ili izdatak naziva se rashod.

Kroz svakodnevne izdatke, plaćanja i troškove svi smo vrlo dobro upoznati sa sopstvenim rashodima. Neki umeju vešto da raspolažu rashodima, tj. postoje oni koji imaju veće i oni koji imaju manje rashode kako na dnevnom, tako i na mesečnom, odnosno godišnjem nivou.

Prema definiciji, pojam rashod se određuje kao pojam suprotan prihodu, te označava davanje u novcu i robi za nastale obaveze.

rashod

Prema ekonomistima u rashode spadaju sve vrste troškova izazvane poslovanjem pravnih i fizičkih subjekata.

I ovde postoji podela, pa se rashodi (s obzirom na namenu) dele na: poslovne, vanredni i finansijske rashode.

Poslovni rashodi sadrže nabavne vrednosti prodate robe, troškove materijala, zarade i tome slično. Zatim vanredni rashodi su najčešće posledica nepredviđenih poslovnih događaja na koje pojedinac ili kompanija ne mogu da utiču. I kao poslednji su rashodi zasnovani na kamatama ili negativnim kursnim razlikama pa se nazivaju finansijski rashodi.

Kao glavna evidencija za neki zaokružen vremenski period vodi se bilans uspeha neke firme. To je ustvari finansijski izveštaj u kome se navode prihodi i rashodi te firme sa ciljem evidentiranja rezultata i efikasnosti poslovanja, odnosno dobitaka ili dobitaka. Ovde su vrlo bitni podaci rashoda i prihoda jer oni zapravo čine bilans uspeh kod bilo kog posla, te se ističe struktura upravo prihoda i rashoda.

Sam pojam rashod prvo se počeo pojavljivati u knjigovodstvu i vodio se kao predmet koji je u suprotnosti sa prihodom u sklopu bilansa uspeha.

Share.