Biosistematika

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta je to biosistematika?

Biosistematika predstavlja klasifikaciju živih bića.

Svi oni koji su pažljivo pratili nastavu na časovima biologije upoznati su sa značenjem pojma biosistematika. Za one koji su možda zaboravili značenje reči sledi objašnjenje.

Biosistematika

Po definiciji biosistematika je klasifikacija živih bića, odnosno svrstavanje živih organizama u grupe prema stepenu morfofiziološke sličnosti i genetičke srodnosti. Prema tome, biosistematika je posebna biološka disciplina koja za zadatak ima da prouči različitosti živih bića i uzroke za nastanak tih razlika.

Zadatak biosistematike jeste da klasifikuje i svrstava živa bića u određene grupe (vrste), daje imena živim bićima i da određuje njihovo mesto u hijerarhijskom nizu sistematskih ili taksonomskih kategorija.

Biosistematatika klasifikuje živa bića po nekoj sličnosti koji onu poseduju (ili različitosti). Pa toko postoje razliite vrste živih bića, njihovi rodovi, familije, redovi, klase i drugo. Ovo razvrstavanje se mora radi tako da se poštuju sva propisana načela.

Share.