Karvakrol

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta je to karvakrol?

Karvakrol je organsko jedinjenje, koje sadrži 10 atoma ugljenika i ima molekulsku masu od 150,218 Da. On predstavlja monoterpenski fenolen koji je prisutan u eteričnim uljima nekih biljaka.

Ukoliko se ne razumete u hemiju i fiziku male su šanse da ste čuli za pojam karvakol, a još manje da znate šta on znači. Ipak u poslednje veme ova reč je sve češće u upotrebi zbog čega objašnjavamo šta ona znači?

Karvakrol

Karvakol se koristi pretežno u farmaciji i sadrži pet izopropila i dva metilfenola, a predstavlja monoterpenski fenol koji je prisutan u eteričnim uljima kod većine biljaka iz porodice Labiteae: Thymus vulgaris, Thymus serphyllum, Origanum vulgare, Satureja thymbra i Thymbra capitata. Kvarkrol je glavna komponenda narodnoh lekova majčine dušice i timjana koji se upotrebljavaju za lečenje brojnih bolesti, a najviše se primenjuju tokom lečenja organa za varenje i disanje.

Karvakrol predstavlja bezbojnu do bledo žutu, izuzetno zapaljivu,  uljastu tečnost koja ima miris sličan mirisu origana koji se koristi u kuvanju. Na niskim temperaturama karvakol se kristališe dok na 0 stepeni celzijusa se topi. Rastvara senajčešće u etanolu dok je nerastvorljiv u vodi. Ako ga pomešamo sa feri-hloridom dobićemo dikarvakrol.

Karvakrol možemo dobiti ekstrakcijom iz biljnih droga i sinetetskim putem. Ekstrakcija predstavlja češće korišćen način za dobijanje karvakrola i najpre je potrebno iz određenje biljke izvršiti destilaciju uz pomoć vodene pare. Destilacijom dobila se etarsko ulje određene droge koje je potrebno obratiti rastvorom baze kako bi dobili hidroslubilni fenolat. Dalji proces dobijanja karvakrola jeste dodavanje kiseline kako bi se dobio fenoli, a iz tečne mase koja se pri tome dobija određena masa se kristalizuje dok ostatak ostaje tečan. Ono što ostaje tečno predstavlja karvakrol.

Sinetski se ovo jedinjenje može dobiti na nekoliko načina. Najpre karvakrol se može dobiti reakcijom azotne kiseline i 1-metil-2-amino-4-propil benzena. Zagrevanje karvola sa glacijalnom fosfornom kiselinom je drugi način za dobijanje karvakola, a alkilacija o – krezola sa alkoholom je još jedan od načina dobijanja ovog organskog jedinjenja.

Bitno je istaći da se karvakol može primenjivati oralno, topikalno i putem inhalacije. Koristi se u farmaciji gde ulazi u sastav različitih farmaceutskih proizvoda kao što su razne masti, sirupi, lekovi, kapsule i slično. Ulje origana je jedno od najpoznatijih proizvoda koje sadrži karvakol i to čak 95% je iznos ovog jedinjenja u njemu.

U našem organizmu karvakol se veoma brzo apsorbuje i to za samo par sati, dok se iz organizma izbaci u roku od jednog dana.

Share.