Kubatura

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Kubatura

Šta je to kubatura?

Izračunavanje zapremine tela naziva se kubatura.

Kubatura može da označava kako zapreminu, tako i izračunavanje obima nekog tela. Kubatura je izražena u kubnim jedinicama, tj. kubnim merama.

Interesantno je da se izračunavanje kubature vrši pri građevinskim radovima, tako da se to naziva računanje kubatura iskopa i nasipa. Ovde je ključna kontrola količine iskopa, odnosno materijala koji se odvozi sa gradilišta ili onog koji se koristi za nasipanje, pa proračun kubature u mnogome pomaže ovom problemu. Tačnije potrebno je izvršiti geodetsko snimanje terena i pre i posle iskopavanja, tj. nasipanja, te je tada moguće izračunati razliku u kubaturi, zapremini, a čime se izbegavaju greške i moguće (vrlo česte) zlouptrebe neizmerene količine materijala.

Kubatura ustvari označava razliku između početnog stanja i novonastalog stanja posle kopanja odnosno nasipanja pri nekoj gradnji.

Kubatura se drugačije još zove i količina materijala, zatim zapremina zemlje, uglja, rude i td., ali i kubatura materijala.

U svakom slučaju pre izračunavanja kubature angažuje se geodetska agencija ili biro koji šalje geometra da pre početka radova snimi početno, tzv. „nulto“ stanje, a po završetku radova snima novonastalo stanje.

Kod rudarskih kopova ovaj sistem merenja se posebno primenjuje kako bi se utvrdila tačna količina iskopanog materijala, kako ne bi došlo do zloupotrebe.

Share.