Kubatura

0

Kubatura

Šta je to kubatura?

Izračunavanje zapremine tela naziva se kubatura.

Kubatura može da označava kako zapreminu, tako i izračunavanje obima nekog tela. Kubatura je izražena u kubnim jedinicama, tj. kubnim merama.

Interesantno je da se izračunavanje kubature vrši pri građevinskim radovima, tako da se to naziva računanje kubatura iskopa i nasipa. Ovde je ključna kontrola količine iskopa, odnosno materijala koji se odvozi sa gradilišta ili onog koji se koristi za nasipanje, pa proračun kubature u mnogome pomaže ovom problemu. Tačnije potrebno je izvršiti geodetsko snimanje terena i pre i posle iskopavanja, tj. nasipanja, te je tada moguće izračunati razliku u kubaturi, zapremini, a čime se izbegavaju greške i moguće (vrlo česte) zlouptrebe neizmerene količine materijala.

Kubatura ustvari označava razliku između početnog stanja i novonastalog stanja posle kopanja odnosno nasipanja pri nekoj gradnji.

Kubatura se drugačije još zove i količina materijala, zatim zapremina zemlje, uglja, rude i td., ali i kubatura materijala.

U svakom slučaju pre izračunavanja kubature angažuje se geodetska agencija ili biro koji šalje geometra da pre početka radova snimi početno, tzv. „nulto“ stanje, a po završetku radova snima novonastalo stanje.

Kod rudarskih kopova ovaj sistem merenja se posebno primenjuje kako bi se utvrdila tačna količina iskopanog materijala, kako ne bi došlo do zloupotrebe.


Click Here To Join Native Media
Share.

Leave A Reply