Spiritualizam

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Spiritualizam

Šta je to spiritualizam?

Spiritualizam predstavlja metafizičko shvatanje po kome je ono što postoji suštinski sastavljeno od duhovnih bića, a tela su samo privid duhovne stvarnosti.

Etimološki posmatran reč spiritualizam nastala je od latinskereči spiritus u značenju duh. Spiritualizam je suprotan materijalizmu i po definiciji predstavlja metafzičko shvatanje po kome je sve što postoji u svojoj suštini duhovne prirode sastavljeno od duhovnih bića, a tela su samo predstave odnosno privid jedne duhovne stvarnosti. Drugačije spiritualizam se može još okarakterisati i kao duhovanost odnosno ono stanje svesti u kojem se biće predaje razvoju svog duha.

Iako je veoma često spiritualizam povezan sa religijom to nije pravilo. Spirituaizam često označava i duševno stanje u kojem čovek svu svoju pažnju okreće prema onome što se nalazi u njegovoj neposrednoj okolini. Ako za neku osobu kažemo da je spiritualna to znači da ona mefatizičko, nematerijalno, ali i duhovno stavlja ispred svega prolaznog i materijalnog. Veoma često osobe koje su spiritualne bave se meditacijom i svoje vreme provode moralnim življenjem i moleći se veći deo vremena.

Spiritualizam nas uči da duhovi pokojnika mogu da uspostave kontakt sa živim ljudima putem medija (govoreći, pisajući, crtajući i slično).

Share.