Paleontologija

0

Paleontologija

Šta je to paleontologija?

Paleontolog je osoba koja se bavi paleontologijom.

Etimologija kaže da izraz paleontologija potiče od grčke kovanice paleios, pathos u značenju bolest i logia (nauka), pa bi se moglo prevesti kao nauka koja proučava oboljenja od kojih je bolovao čovek praistorijskog doba.

Prema definiciji paleontologija je nauka koja se bavi razvojem života na Zemlji, drevnim biljkama i životinjama zasnovana na fosilima i svedočanstvima o njihovom postojanju koja su sačuvana u stenama. Ovo uključuje i proučavanje fosila tela, tragova, kao i brloga, odbačenih delova i hemijskih ostataka.

Pojedini autori paleontologiju određuju kao nauku koja proučava životinje i biljke koje su nekada živele na Zemlji u praistorijskim vremenima, ali čiji se tragovi i ostaci i danas nalaze u Zemljinoj kori.

Nastanak ove nauke datira još od vremena primitivnih ljudi koji su još tada fosile smatrali kao ostacima najstarijih organizama. Ali temeljno proučavanje paleontologije počinje krajem 18. veka.

Plaeontologija se deli na tri osnovne grane: paleozoologija (proučava isključivo životinjske vrste), paleobotanika (biljke), mikropaleontologija (mikrofosile).

Savremena paleontologija ipak uključuje više elemenata i pojava, tako da ona istražuje i dugoročne fizičke promene globalne geografije i klime, te njihove uticaje na evoluciju života, ali i rekacije ekosistema na te promene kroz vremenska razdoblja. Zatim kako je sve to uticalo na promenu planetarnog okruženja i kako danas utiče i odražava se na bioraznolokost. Zato je paleontologija multidisciplinarna nauka jer koristi znanja i geologije, botanike, biologije, zoologije, ekologije i još mnogo drugih nauka.


Share.

Leave A Reply