Subvencije

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Subvencije

Šta su to subvencije?

Novčana pomoć koju država daje institucijama od javnog značaja naziva se subvencija.

Sa etnološke strane reč subvencije nastala od latinske reči subventi u značenju pomoć, pripomoć; Po definiciji subvencije predstavljaju materijalnu potpuru odnosno novčanu pomoć iz javnih fondova ili javnog proračuna upućenu područjima od javnog interesa. Prema tome subvencije su oblik finansijske pomoći koju država daje ustanovama i gazdinstvima (posticanje proizvodnje, zaštita standard stanovništva i dr.) za unapred određenju namenu. Ta finansijska sredstava mogu se koristiti isključivo za namenu za koju su predviđena i nijednu drugu.

Postoji veliki broj subvencija koje se razlikuju prema sledećim kategorijama: trajnosti, vrsti organizacije, izvoru sredstava i nameni. Prema trajnosti subvencije mogu biti one sa određenom namenom i stalne, dok u odnosu na vrstu organizacije dele se na subvencije privrednim i neprivrednim gazdinstvima. Zatim imamo one subvencije iz buđžeta, ali i one finansirane iz različitih fondova. Subvencije jesu svojevrsni insttument ekonomske i socijalne politike i brojni ru razlozi za njihovu upotrebu. Subvencije koristimo u vidu različitih dotacija, premija za cene pod društvenom kontrolom, razvojne premije, regresa, poreskih olakšica i drugo.

Shodno navedemo lako možemo zaključiti da su subvencije jednostmerna plaćanja državnih jedinica rezidentnim proizvođačima u cilju uticanja na nivo proizvodnje, njenu količinu, cenu i vrednost robe i usluga koju proizvode, prodaju ili uvoze. Po konvenciji subencije se za neke proizvodne ne prikajuzu. One su grupa transakcija raspodele i sastoje se od subvencija na proizvode i ostalih subvencija na proizvodnju.

Share.