Implicirati

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Implicirati

Šta znači reč implicirati?

Posredno navoditi na zaključak ili implicirati.

Pojam implicirati može se tumačiti kao podrazumevati nešto što nije izrečeno, a razumljivo je. Implicitno je suprotno eksplecitnom načinu izražavanja (otvorenom,jasno izrečenoj, nedvosmislenoj tvrdnji).

Na primer, ja volim cigarete i uživam u njima je eksplicitna izjava, dok rečenica “bolje bi bilo da prekine sa tim na vreme“ što podrazumeva ako ne prekine sa pušenjem može umreti od istog, je tipična implicitna izjava.

Etimologija upućuje na poreklo glagola implicirati ukazujući na latinsku reč implication koja znači obuhvatanje, umetanje, te se može prevesti i kao sadržavati u sebi. Tako se i ustalilo tumačenje svega što je implicitno kao nečega što je već sadržano u nekoj ideji ili pojmu, što je samo po sebi razumljivo ali neizrečeno.

Prema jednoj od definicija, implicitan može biti smisao, značenje ili značaj koji se prećutno podrazumeva, jer je obuhvaćen, odnosno indirektno sadržan u nekom postupku ili iskazu, ali nije dat izričito, otvoreno, tj. eksplicitno.

Logika i matematika su slične u tumačenju i upotrebi pojma implikacije. Naime, ovde on obuhvata niz varijacija u obliku iskaza ili neke funkcije, modela: “ako p, onda q”. To je kauzalna implikacija gde je “p” uzrok a “q” njegova posledica, dok je striktna implikacije ona u kojoj bilo koji oblik “p” (koji može biti i u obliku iskaza) striktno implicira oblik “q”.

Postoji i kontekstualna implikacija koja se odnosi, na primer, na izgovoreno neko obećanje koje kontekstualno implicira (podrazumeva) da je onaj ko obećava voljan držati se obećanja.

Share.