Pozitivizam

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Pozitivizam

Šta je to pozitivizam?

Učenje koje se zasniva isključivo na činjenicama naziva se pozitivizam.

Izraz pozitivizam je nastao od latinske reči koja označava postupak. Ogis Kont je bio taj koji je utemeljio ovaj pojam i detaljno objasnio njegov pojam i značenje. Po definiciji pozitivizam predstavlja učenje koje se zasniva isključivo na činjenicama. Pozitivizam negira metafiziku i samim tim on pokušava da svoj predmet opiše onakvim kakav jeste bez predpostavki kakav bi mogao da bude, tj. bez stvaranja određenih hipoteza.

Pozitivizam je pristup koji se koristi u prirodnim naukama, a njemu suprotan jeste normativni pristup kojeg srećemo u društvenim naukama. Pristalice pozitivizma smatraju da se društveni fenomeni mogu proučatavi metodama prirodnih nauka. Pozitivistički pristup nudi radikalnu alternative dosadašnjim filozofskim mišljenjima i kritikuje feudalni poredak koji zamenjuje racionalnim činjenicima i iskustvima. Zatim vrši verifikaciju i operacionalizaciju istih.

Zahvaljujući pozitivizmu dolazimo do lakšeg rešavanja tehničkih pitanja čime se lakše razgraničava ideološko od naučnog. Po uzoru na prirodne nauke pozitivizam koristi preciznu metodu u proučavanju materije i tako dolazi do činjenica koje temelji na iskustvu.

Najjednostavnije možemo reći da zahvaljujući pozitivizmu dolazimo do informacija koje su činjenične odnosno stečen iskustvom i sva istraživanja i izlaganja vrše se samo u tim granicama. To znači da on odbajuce metafizički put kao nepotreban jer ograničava ljudsko znanje samo na odnose i zakone.

Share.