Konceptualizam

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Konceptualizam

Konceptualizam – značenje

Određeni filozofski pravac naziva se konceptualizam.

Etimologija kaže da izraz konceptualizam potiče od latinske reči conceptum koja znači zamisao.

U filozofiji konceptualizam predstavlja pravac između realizma i nominalizma po kome opšti pojmovi jesu oblici i prave radnje misli, a ne prosti znaci koji se podjednako primenjuju na više objekata.  To je doktrina da primena opšteg izraza na različite objekte označava postojanje mentalnog entiteta koji ublažava primenu.

U umetnosti postoji takozvana konceptualna umetnost. Konceptualna umetnost je pravac u modernoj umetnosti od ranih 1960-tih do sredine 1970-tih godina. U osnovi ovog pravca je težnja umetnika da dematerijalizuje predmet umetničkog delovanja. Tačnije umetnik korišćenjem netradicionalnih umetničkih materijala, poput polaroida, filma, videa, body art-a, urbane akcije i tome slično objašnjava idejni sadržaj koji prethodi delu ili je u delu prikazan. Ovim se pokazuje konstantan kritički stav prema tradicionalnim umetničkim i kulturnim vrednostima, ali i radikalno proširena svest. Konceptualna umetnost proširila je područje umetničkog stvaralaštva.

U filozofiji, novo učenje između realizma i nominalizma (ipak bliže nominalizmu) naziva se konceptualizam. Tako ovo novo filozofsko učenje objašnjava da i pojmovi imaju značaj u intelektu i da nisu samo prazni znaci, već da su bitni toliko da bez njih nikakva ljudska spoznaja ne bi bila moguća. Ovakvo učenje ima svoj značaj u daljem razvoju filozofije, s obzirom da naglašava aktivnu ulogu ljudskog uma prilikom stvaranja opštih pojmova.

Share.