Imaginacija

0

Imaginacija

Definicija i značenje pojma imaginacija

Specifična misaono kreativna sposobnost naziva se imaginacija.

Izraz imaginacija potiče od latinske reči imaginatio koja znači uobraženje, zamišljanje, mašta ili fantazija. Koristi se kao sinonim za moć uobražavanja, za neku uobraženu stvar, stvar koja ne postoji.

Imaginativan označava onog koji ima sposobnost zamišljanja ili uobražavanja, koji je pun mašte. Tako i imaginaran predstavlja nekog ko je uobražen, koji postoji samo u uobrazilji, tačnije koji je nestvaran.
U matematici postoji imaginarna veličine, odnosno veličina koja nije realna.

Prema jednoj od definicija, imaginacija je misaono kreativna sposobnost da se u procesu razmišljanja stvori dovoljno jasna predstava o oblicima, karakteristikama i drugim svojstvima neke stvari, ali i odnosa među stvarima ili odnosa među ljudima, koji tek treba da nastanu.

Poznato je da je mašta neodvojivi (sastavni) deo svakog umetničkog dela, ali i naučne i tehničke kreativnosti, kao i svakodnevnih inovacija u običnom ljudskom životu.

U psihologiji se imaginacija registruje kao proces maštanja koji je pod jakim uticajem želja. Tako pojedini psiholozi kažu da mašta, neretko, može biti mehanizam odbrane, zato postoji izraz “bežanje pod okrilje mašte”. To se najčešće dešava kada je cilj da se pobegne od nekih problema, tj. realnosti pa se ona zamenjuje maštarijama koje donekle mogu nadomestiti tu nemoć, neostvarene želje u realnom životu.

Imaginacija se u psihologiji deli na: stvaralačku, imaginaciju fantazije, anticipatornu i imaginaciju pamćenja.


Share.

Leave A Reply