Sinopsis

Pinterest LinkedIn Tumblr +

sinopsis

Značenje reči sinopsis

Svako ko se bavi nekom analizom podataka, evidencijom, poput knjigovodstva ili drugim metodama rada koji sadrže parcijalne delove u okviru jedne celine, zahteva pregled svega što smo radili na mesečnom ili godišnjem nivou, kao i uvid u krajnji rezultat rada.

Izraz sinopsis potiče od grčke reči sýnopsis u značenju pregled, nacrt ili skica, na primer neke nauke ili filma.

Pojam sinopsis spada u reči koje imaju nekoliko značenja u zavisnosti od konteskta u kojem se upotrebljavaju.

Jedno od tumačenja ovog pojma kaže da je sinopsis ukupan i uporedan pregled većeg broja sličnih stvari, te šematski i sintetički prikaz neke materije, sa krajnjim rezultatom preglednosti celine. Poređenje spisa koji govore o istom predmetu.

Tako imamo sinopsa evanđelja, odnosno poređenje glava iz evanđelja koja isto ili slično pričaju o životu Isusa Hrista, naročito evanđelja po Mateju, Marku i Luki i ona se nazivaju sinoptička evanđelja, za razliku od Jovanovog.

Pomenuli smo knjigovodstvo, kao niz mnogobrojnih podataka, raznih dokumenata i drugih papira koji se gomilaju tokom cele godine, evidentiraju, skupljaju da bi se na kraju njihov broj sveo na nekoliko bitnih papira koji daju pregled stanja i svega što je urađeno tokom godinu dana (godišnji izveštaj), te sintezu i preged kako se poslovalo sa krajnjim ciljem uvida u rezultate poslovanja.

Share.

Leave A Reply