Onkolog

0

Onkolog

Doktor specijalista onkologije naziva se onkolog.

Izraz onkologija potiče od grčke reči onkos u značenju masa i logos (nauka, znanje), pa se prevodi kao interdisciplinarna nauka o uzrocima, faktorima, prevenciji, dijagnostikom i opštoj prirodi pojava, rasta i lečenja tumora.

Zbog kompleksnosti materije, u ovo područje su uključena istraživanja iz oblasti kako osnovnih bioloških, tako i medicinskih nauka, kao što su: biohemija, genetika, fiziologija, imunologija, endokrinologija, nuklearna medicina, hirurgija, patologija, zatim radijacijska fizika, al i ostale kliničke i eksperimentalne studije.

Glavni pristupi lečenju kancera imaju nekoliko koraka: dijagnoza (patologija), zatim terapija koja može biti u obliku operacije, hemoterapije, radioterapije i drugo, potom praćenje obolelog nakon operacije. Sledi palijativno zbrinjavanje ( sveobuhvatna i aktivna briga o pacijentu), pa etička pitanja vezana za okruženje i negu obolelog, i skrining kao snimanje stanja koja uključuje i anlizu rodoslova, odnosno rođake pacijenta da bi se utvrdilo da li ima nekih naslednih osnova za ovu vrstu oboljenja.

Onkologija je takva nauka da uključuje brojna etička pitanja i dileme. Na primer, koje informacije dati pacijentu u vezi s bolesti i u kojoj mjeri.

Ovakva pitanja su veoma osetljiva i potresna po samog pacijenta, te usko vezana za njegovu ličnost, privatni život, religijsko opredeljenje i td., pa često u odgovorima posreduje neko od pouzdanih prijatelja.


Share.

Leave A Reply